Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis: Afnemer: de koper van Producten, niet zijnde een consument; Overeenkomst: alle overeenkomsten tussen Afnemer en Verkoper, inclusief alle wijzigingen en aanvullingen daarop met betrekking tot de koop en verkoop van Producten; Partijen: Afnemer en Verkoper; Producten: alle producten van Verkoper; Verkoper: Dumco B.V., gevestigd te Sprang-Capelle aan de Nies van der Schansstraat 1, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 18121538; Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 18121538 en tevens zijn te downloaden op de website www.dumco.nl en/of www.fisher-group.com. Alle definities hebben dezelfde betekenis in enkelvoud en meervoud, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Artikel 2: Toepasselijkheid 2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van Verkoper, alsmede alle Overeenkomsten en rechtsgevolgen voortvloeiende uit het bovenstaande, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. 2.2 De toepasselijkheid van (inkoop)voorwaarden van Afnemer is uitdrukkelijk uitgesloten. 2.3 Indien enige bepaling van deze Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Verkoper en Afnemer in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling in acht worden genomen. 2.4 Verkoper is te allen tijde gerechtigd deze Voorwaarden aan te passen. De meest recente versie van de Voorwaarden is altijd van toepassing. Een dergelijke wijziging wordt van kracht 14 (veertien) dagen na de datum van verzending van de gewijzigde Voorwaarden aan Afnemer.

Artikel 3: Aanbiedingen en bestellingen 3.1 Alle aanbiedingen en offertes door Verkoper zijn geheel vrijblijvend en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Verkoper kan redelijkerwijs niet worden gehouden aan kennelijke vergissingen en/of schrijffouten in aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten. 3.2 Afnemer staat in voor de juistheid en volledigheid van de informatie waarop Verkoper haar aanbieding of offerte baseert. 3.3 Alle aanbiedingen en offertes blijven geldig voor 30 (dertig) dagen, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. 3.4 Bestellingen dienen te worden geplaatst door Afnemer op de door Verkoper aangegeven wijze. 3.5 Tenzij Verkoper Afnemer uiterlijk op de achtste dag nadat Afnemer een bestelling heeft geplaatst informeert dat Verkoper de bestelling niet of slechts onder bepaalde voorwaarden accepteert, wordt Verkoper geacht de Overeenkomst te hebben geaccepteerd. Verkoper is te allen tijde gerechtigd een bestelling zonder nadere toelichting (gedeeltelijk) te weigeren en zonder op enige wijze aansprakelijk te zijn voor enige schade, bijvoorbeeld indien Verkoper een aanwijzing of een vermoeden heeft dat Afnemer zich niet aan haar betalingsverplichtingen zal houden en/of de Producten niet beschikbaar zijn. 3.6 Tenzij anders overeengekomen of op grond van een wettelijke bepaling, kunnen bestellingen niet worden geannuleerd.

Artikel 4: Uitvoering 4.1 Verkoper zal zich naar beste vermogen inspannen de Overeenkomst met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Afnemer schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle werkzaamheden van Verkoper worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke Overeenkomst Verkoper uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven. 4.2 Verkoper behoudt zich te allen tijde het recht voor om derden voor de werkzaamheden in te zetten, indien een goede uitvoering van de werkzaamheden dit vereist. De toepasselijkheid van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek wordt ten deze uitdrukkelijk uitgesloten. 4.3 Verkoper zal eventuele derden zorgvuldig selecteren en alleen inschakelen indien zulks noodzakelijk is. Verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade, welke is veroorzaakt door de derde. 4.4 Overeenkomsten worden geacht te zijn uitgevoerd door Verkoper indien zij de Producten ter aflevering Ex Works (af fabriek, Incoterms 2010) te Sprang-Capelle aanbiedt.

Artikel 5: Relatie Partijen 5.1 Afnemer geldt niet als (handels)agent of distributeur van Verkoper tenzij zij als zodanig expliciet is benoemd op basis van een schriftelijke agentuur- en/of distributieovereenkomst. 5.2 Een agentuur- en/of distributieovereenkomst geldt als niet-exclusief behoudens voor zover expliciet is bepaald in de Overeenkomst dat de relatie (deels) als exclusief is te beschouwen.

Artikel 6: Prijzen/Betalingen 6.1 Betalingen dienen, zonder opschorting, korting of verrekening uit welken hoofde dan ook, te geschieden binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan Afnemer van rechtswege en derhalve zonder nadere ingebrekestelling in verzuim is. Wanneer Afnemer tekortschiet in de nakoming van haar betalingsverplichting is Afnemer direct in gebreke, alsmede over het openstaande bedrag rente verschuldigd ad 1,25% per maand, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling is vereist. Afnemer is dan aan Verkoper verschuldigd de kosten, zowel in als buiten rechte, ter zake de invordering van al datgene wat Afnemer aan Verkoper verschuldigd is. De buitengerechtelijke incassokosten over het verschuldigde bedrag bedragen 15% + BTW bij bedragen van EUR 0,01 tot en met 2.500,-, 10% + BTW bij bedragen van 2.500,01 tot en met 5.000,-, 5% + BTW bij bedragen van EUR 5.000,01 tot en met 10.000,-, 1 % + BTW bij bedragen van EUR 10.000,- tot en met 200.000,- en 0,5 % + BTW bij bedragen van 200.000,01 en hoger, zulks met een minimum van EUR 40,- (veertig euro). 6.2 Indien Afnemer het verschuldigde bedrag binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum heeft voldaan, verleent Verkoper een korting van 2% over het netto factuurbedrag. Verkoper is te allen tijde gerechtigd om deze korting niet te verlenen, dan wel het percentage te wijzigen. 6.3 Verkoper is te allen tijde gerechtigd om, ongeacht eventueel eerder gemaakte betalingsafspraken, gehele of gedeeltelijke (contante) betaling te eisen of vervangende zekerheid te verlangen ter zake de levering van Producten op een tijdstip en wijze ter vrije keuze van Verkoper, alsmede al haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten totdat zij betaling of vervangende zekerheid heeft ontvangen, zonder aansprakelijk te zijn voor enige schade. 6.4 Alle prijzen van de Producten zijn in euro’s, tenzij anders aangegeven. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen exclusief BTW en andere belastingen en/of heffingen en zijn exclusief transportkosten, verpakkingskosten, verzekeringskosten, alsmede export- en importheffingen. Deze kosten en heffingen zijn voor rekening van Afnemer. 6.5 Verkoper behoudt zich te allen tijde het recht voor de prijzen van de Producten aan te passen als gevolg van stijging van grondstofprijzen, loonkosten en andere kostprijsverhogende factoren, zoals, doch niet uitsluitend, kostprijsverhogende belastingen, heffingen of invoerrechten. Hiertoe is Verkoper ook gerechtigd na het sluiten van de Overeenkomst en zelfs indien is overeengekomen dat de prijs vast zal zijn. Verkoper zal Afnemer hiervan onverwijld op de hoogte stellen. 6.6 Verkoper is gerechtigd om betalingen eerst in mindering te brengen op de (buitengerechtelijke) kosten, daarna op de verschuldigde rente en daarna op de hoofdsom. 6.7 Eventuele bezwaren tegen facturen, specificaties, omschrijvingen en prijzen moeten binnen 8 (acht) dagen na ontvangst schriftelijk ter kennis van Verkoper worden gebracht op straffe van verval. 6.8 Afnemer is niet gerechtigd tot opschorting van haar betalingsverplichtingen en/of verrekening.

Artikel 7: Levering en transport 7.1 Alle leverdata zijn slechts inschattingen en derhalve nimmer fatale termijnen. 7.2 Alle vervoerskosten worden, indien van toepassing, doorberekend aan Afnemer. 7.3 Indien Verkoper niet in staat is om de Producten binnen 30 (dertig) dagen na de overeengekomen leveringsdatum te leveren, dan heeft Afnemer, als enige middel, het recht om de bestelling schriftelijk te annuleren. De annulering is enkel geldig indien de schriftelijke annulering door Verkoper is ontvangen voordat Verkoper de Producten heeft verzonden. 7.4 Afnemer is gehouden gebreken of tekortkomingen terzake (het aantal van) de Producten binnen 8 (acht) werkdagen na ontvangst van de Producten aan Verkoper te melden. 7.5 Afnemer is verplicht om de Producten te ontvangen op normale werkdagen. 7.6 Indien niet alle bestelde Producten op voorraad zijn, is Verkoper gerechtigd om gedeeltelijke leveringen te verrichten en gedeeltelijke verzendkosten in rekening te brengen. Verkoper zal Afnemer hierover zo spoedig mogelijk in kennis stellen. 7.7 Alle Producten worden Ex Works (af fabriek, Incoterms 2010) te Sprang-Capelle geleverd. 7.8 Indien Afnemer de levering niet wil of kan accepteren, dan is Afnemer direct in gebreke. Verkoper mag dan naar eigen keuze: (i) de Producten opslaan voor rekening en risico van Afnemer of (ii) de Producten verkopen tegen de beste redelijkerwijs te verkrijgen prijs (na aftrek van redelijke kosten voor opslag, verzekering en verkoopkosten), waarna Afnemer slechts het verschil tussen de verkregen prijs en het door haar aan Verkoper betaalde bedrag terugkrijgt, of (iii) de Producten nogmaals ter levering aanbieden, waarbij de extra kosten voor rekening van Afnemer komen. 7.9 Producten die op basis van afroep worden geleverd dienen uiterlijk geheel binnen 6 (zes) maanden na bestelling te zijn afgenomen door Afnemer. Bij gebreke daarvan is Afnemer het gehele factuurbedrag verschuldigd en geldt het bepaalde in artikel 7.8.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud en zekerheidsrechten 8.1 De eigendom van de Producten blijft volledig bij Verkoper totdat Afnemer alle vorderingen van Verkoper op Afnemer, waaronder die in de zin van artikel 3:92 lid 2 BW, volledig heeft voldaan. 8.2 Afnemer is niet gerechtigd om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten te verkopen, verhuren, vervreemden, verpanden of op enige wijze te bezwaren of in gebruik te geven voordat de volledige eigendom van de Producten is overgegaan op Afnemer. 8.3 Tot het moment van eigendomsoverdracht is Afnemer gehouden om alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde de Producten te beschermen tegen schade. Indien derden beslag (dreigen te) leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen leggen of doen gelden, dan is Afnemer verplicht om Verkoper daar onmiddellijk van in kennis te stellen. 8.4 Voor het geval dat Verkoper haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Afnemer reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Verkoper of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Verkoper zich bevinden en die zaken mee terug te nemen. 8.5 Indien Verkoper haar eigendomsrechten niet kan uitoefenen, is Afnemer aansprakelijk voor de door Verkoper geleden schade.

Artikel 9: Product recall 9.1 Indien Afnemer bekend wordt met een gebrek of met een verdenking van een gebrek aan de geleverde Producten, dan dient Afnemer Verkoper daarover onmiddellijk en uit eigen beweging te informeren. 9.2 Verkoper en Afnemer zullen vervolgens in onderling overleg onderzoeken of en zo ja, welke maatregelen nodig zijn ter afwending van het gevaar dat is ontstaan door een mogelijk gebrek in het door Verkoper geleverde Product. De te nemen maatregelen kunnen onder andere inhouden dat een recall van Producten zal plaatsvinden. Verkoper kan Afnemer kosteloos verplichten over te gaan tot een recall van Producten.

Artikel 10: Reclames en retourneren 10.1 Indien tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen van artikel 7.4 is gereclameerd, de Producten zich nog bevinden in de staat waarin zij werden geleverd, en naar het redelijke oordeel van Verkoper genoegzaam is aangetoond dat de Producten niet aan de vereisten voldoen, zal Verkoper de keus hebben hetzij de niet deugdelijk gebleken Producten kosteloos nieuw te leveren tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken Producten, hetzij Afnemer alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen. 10.2 Geringe, in de handel gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking kunnen geen grond voor reclames opleveren. 10.3 Het recht van reclame geldt niet voor Producten die a) Afnemer heeft gekocht van derden, b) speciaal voor Afnemer zijn gefabriceerd en/of besteld en c) uitlopend en/of in de opruiming zijn, en d) kwalificeren als partijgoederen. 10.4 Na goedkeuring van een reclame door Verkoper, verschaft Verkoper Afnemer een retournummer. Zonder retournummer worden geretourneerde Producten geweigerd. Het retourneren van de Producten geschiedt geheel voor rekening en risico van Afnemer. 10.5 Bij verkoop op monster nadat een monster aan Afnemer is verstrekt, kan Afnemer enkel reclameren indien hij het eerste monster nog in bezit heeft, zodat de klachten terzake de volgens monster geproduceerde Producten kunnen worden geverifieerd aan de hand van het eerste monster.

Artikel 11: Aansprakelijkheid 11.1 Aansprakelijkheid van Verkoper voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van bestanden en/of gegevens, vorderingen van derden op Afnemer en schade door bedrijfsstagnatie en leegloop, is te allen tijde uitgesloten. 11.2 De aansprakelijkheid van Verkoper wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot hernieuwde levering dan wel vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de op basis van de Overeenkomst betaalde prijs voor de betreffende levering van Producten, tenzij de verzekering een hoger bedrag uitkeert. 11.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Afnemer Verkoper schriftelijk in gebreke stelt en Verkoper een redelijke termijn tot nakoming geeft. 11.4 Verkoper zal alleen aansprakelijk kunnen zijn, indien Afnemer Verkoper schriftelijk in kennis stelt van de schade binnen 30 (dertig) dagen nadat de schade is opgetreden.

Artikel 12: Overmacht (Force majeure) 12.1 Verkoper is niet gehouden te voldoen aan haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, als zij niet kan nakomen als gevolg van omstandigheden buiten haar invloedssfeer om (force majeur). 12.2 Onder overmacht wordt onder andere maar niet uitsluitend verstaan stakingen, niet-, niet volledig en/of vertraagde levering door toeleveranciers, oorlog en oorlogsgevaar, weersomstandigheden, terrorisme, in- en uitvoerverboden, epidemieën, (verkeers)storingen, verlies of beschadiging bij transport, brand, diefstal en defecten van machines of vervoermiddelen.

Artikel 13: Tussentijdse beëindiging 13.1 Verkoper is gerechtigd om, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder op enige wijze aansprakelijk te zijn voor schade of kosten, en zonder afstand te doen van enig ander recht, haar verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden of tussentijds te beëindigen indien a) Afnemer haar (betalings)verplichtingen niet nakomt, b) er sprake is van een (dreigend) faillissement van Afnemer, c) Afnemer surseance van betaling heeft aangevraagd of voornemens is dit aan te vragen, d) Afnemer niet meer vrijelijk kan beschikken over (liquide) middelen door bijvoorbeeld beslaglegging, e) Afnemer wordt ontbonden of het voornemen heeft te ontbinden, f) de eigendom van Afnemer wordt overgedragen aan een derde of de derde enige zeggenschap heeft verkregen, g) de goede naam en reputatie van Verkoper door een doen of nalaten zijdens Afnemer wordt geschaad of geschaad dreigt te worden, h) er zich omstandigheden voordoen die van zulks aard zijn dat nakoming van de verplichtingen door Verkoper redelijkerwijs niet kan worden gevergd. 13.2 Indien voornoemde gevallen zich voordoen dan zijn de vorderingen van Verkoper op Afnemer direct en geheel opeisbaar.

Artikel 14: Intellectuele eigendomsrechten 14.1 Alle ontwerpen, technische tekeningen, berekeningen, monsters en dergelijke met betrekking tot de Producten blijven te allen tijde eigendom van Verkoper en mogen niet worden verveelvoudigd, gewijzigd of overgedragen of in bruikleen worden gegeven aan derden, zonder uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper. 14.2 Verkoper behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor uit hoofde van de Auteurswet of andere wetgeving. 14.3 Afnemer garandeert dat zij geen inbreuk zal maken op de intellectuele eigendomsrechten van Verkoper of de leveranciers van Verkoper en de Producten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper verder zal verwerken.

Artikel 15: Afnemergegevens, privacy & geheimhouding 15.1 Verkoper zal alleen gegevens van Afnemer verzamelen voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst. De gegevens zullen, voor zover toegestaan bij wet, worden gebruikt voor de bedrijfsvoering van Verkoper of aan haar gelieerde vennootschappen of derden, en zullen niet langer worden opgeslagen dan noodzakelijk voor haar bedrijfsvoering. Afnemer geeft Verkoper onherroepelijke toestemming voor het gebruik en opslag van haar (persoons)gegevens. 15.2 Verkoper is gerechtigd om de (persoons)gegevens van Afnemer aan derden te verstrekken indien a) dit nodig is voor de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, b) Verkoper (incasso)maatregelen door derden jegens Afnemer treft, c) Verkoper een kredietrapport wil laten opstellen, d) Verkoper daartoe gehouden is op grond van de wet of regelgeving. 15.3 Verkoper en Afnemer verbinden zich over en weer om geheimhouding te betrachten ter zake van alle informatie en gegevens die zij van elkaar ontvangen in het kader van de (uitvoering van) de Overeenkomst gedurende de looptijd van de Overeenkomst en nadien.

Artikel 16: Overige 16.1 Afnemer is niet gerechtigd om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper enig recht voortvloeiende uit de Overeenkomst aan derden over te dragen. De beperking van de overdraagbaarheid heeft naast verbintenisrechtelijke werking ook goederenrechtelijke werking als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. Afnemer geeft bij voorbaat het recht aan Verkoper om de rechten voortvloeiende uit de Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden.

Artikel 17: Toepasselijk recht en geschillen 17.1 Op deze Voorwaarden en de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. 17.2 Alle geschillen tussen Verkoper en Afnemer verband houdende met deze Voorwaarden en de Overeenkomsten, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van het arrondissement Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch.